تعاون و اشتغال

تعاون و اشتغال

«دنیای‌اقتصاد» ۴ محرک اتصال سازنده‌ها به منابع بورسی را معرفی می‌کندسه مزیت بازار سرمایه برای بازیگران ملک

دومین مسیر بورسی برای تامین مالی «عرضه مسکن» قرار است براساس یک طرح جدید در بازار سرمایه ایجاد شود. در قالب این طرح، منابع مورد نیاز ساخت‌و‌ساز با انتشار نوعی اوراق و فروش آن به حداقل دو دسته متقاضی اصلی - تقاضای مصرفی خرید مسکن و سرمایه‌گذاران ملکی - برای سازنده تامین می‌شود و در ازای مشارکت خریداران اوراق در پروژه ساختمانی، متناسب با حاشیه سود حاصل از ساخت‌و‌ساز و رشد قیمت ملک، دارندگان اوراق نیز نفع می‌برند. بررسی‌ها ولی نشان می‌دهد طی حدود پنج سال گذشته از «ایجاد مسیر اول اتصال مسکن به بورس»، فعالان ساختمانی در بازار مسکن تهران و سایر شهرها به چهار دلیل حاضر به ورود به این مسیر نبوده‌اند. این مسیر در قالب «صندوق زمین و ساختمان» ایجاد شد که اتفاقا در مقایسه با طرح انتشار اوراق سلف موازی استاندارد - مسیر جدید- دو مزیت هم برای سازنده و هم برای متقاضیان سرمایه‌گذاری دارد. هرچند استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه مسکن می‌تواند از یکسو دو چالش تنگنای مالی سازنده‌ها و رکود شدید ساخت‌و‌ساز را رفع کند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری هدفمند سمت تقاضا را منجر شود؛ ولی برای ورود سازنده‌ها به دو مسیر بورسی تامین مالی، چهار محرک لازم است.